Mededeling COVS

COVS Ledeninformatie – mei 2018

Publicatiedatum op www.covs.nl: 23 mei 2018.

 

Rondje langs de velden

In de maanden maart en april heeft in alle districten een Rondje langs de velden plaatsgevonden. Vanuit het VCN waren voorzitter Pol Hinke, kandidaat-secretaris PieterJan Janssen en de districtsafgevaardigde hierbij aanwezig.

Met het doel van de COVS in het achterhoofd werd hier gesproken over samenwerking en communicatie. Het doel van de COVS is dat elk lid van de COVS binnen een redelijke afstand van zijn woonplaats wekelijks een COVS-training moet kunnen bezoeken, regelmatig zijn spelregelkennis moet kunnen bijhouden, minstens drie keer per jaar een thema-avond of technische activiteit moet kunnen bezoeken om zijn kennis en vaardigheden up-to-date te houden, een plek heeft waar hij zijn ervaringen kan uitwisselen, zijn verhaal kwijt kan en waar hij gesteund wordt na vervelende incidenten en ervaren dat zijn belangen worden behartigd bij de KNVB en in de voetbalwereld. De COVS is zichtbaar en een lidmaatschap heeft een meerwaarde voor elke scheidsrechter!

Door middel van samenwerking tussen de besturen van de lokale scheidsrechtersverenigingen en het landelijke bestuur gaan we de komende periode hier meer inhoud aan geven.

 

Modernisering COVS-website

Onze website www.covs.nl dient nodig vernieuwd te worden. Er wordt hierbij gedacht aan een moderne uitstraling, maar ook aan het toevoegen van enkele functionaliteiten. Graag zouden we hiervoor de tijdelijke of permanente hulp van onze leden inroepen, die dit samen met onze huidige webmaster goedkoper (en door de kennis van scheidsrechterszaken ook beter en effectiever) kunnen doen dan een extern bedrijf. Mocht je affiniteit hebben met het bouwen en onderhouden van een website en de COVS hiermee willen helpen, laat dit dan weten aan Pieter-Jan Janssen (secretaris@covs.nl).

 

Digitale blad De Scheidsrechter

De Scheidsrechter wordt digitaal verstuurd, maar wordt niet door alle leden ontvangen. Belangrijk is het daarom om tijdens het verschijnen van dit blad ook je spam te controleren. Anders is het blad ook te lezen via https://www.covs.nl/redactie/2016-02-21/blad-de-scheidsrechter.

 

Vacatures in diverse commissies

Binnen COVS Nederland zijn de volgende commissies actief: Spelregels, Informatisering, Sponsoring en webshop, Werving en behoud, Technische zaken en toernooien en Media.

Heb je belangstelling voor een rol in een van deze commissies stuur dan een mail naar de secretaris: secretaris@covs.nl, die zorgt dan dat het bij de betreffende portefeuillehouder terecht komt.

 

Landelijke commissie spelregels (LCS)

Gerti Schol is gestopt als lid van de landelijke commissie spelregels. Vanuit het district Oost is Paul Reijbroek (Arnhem) zijn opvolger. Het landelijk bestuur is Gerti zeer dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor de spelregels binnen de COVS. Tevens wensen we Paul veel succes en plezier toe bij zijn nieuwe rol.

 

NK spelregels voor de jeugd

Op zaterdag 2 juni 2018 zou in Apeldoorn het NK spelregels voor de jeugd worden gehouden. Doordat er echter maar twee aanmeldingen waren, heeft de LCS moeten besluiten om deze wedstrijd te annuleren.

 

Komende activiteiten

In de aankomende periode zullen de onderstaande landelijke COVS-activiteiten plaatsvinden:

– NK spelregels voor senioren (COVS-teams) op 9 juni 2018 te Eindhoven;

– NK veldvoetbal voor COVS-teams op 16 juni 2018 te Eindhoven.

 

Scheidsrechterscongres

Het congres van 20 januari 2018 in Assen (district Noord) is inmiddels geëvalueerd. De meeste bezoekers hebben deze dag als zeer waardevol beschouwd en ook de organisatie was tevreden over het verloop van deze dag. Natuurlijk zijn er wel verbeterpunten. Deze punten zijn naar voren gekomen uit onder andere de enquête die is afgenomen bij de bezoekers. Deze verbeterpunten worden verwerkt in het draaiboek voor het congres en zullen worden meegenomen bij de organisatie van de komende scheidsrechterscongressen.

Omdat geen district zelfstandig heeft aangegeven om komend jaar het congres te willen organiseren, is op de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2018 besloten dat het landelijk bestuur hiervoor een district gaat benaderen.

De planning van de congressen in 2020 tot en met 2023 zal tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 8 september 2018 worden vastgesteld. Zodra er meer informatie hierover is, zullen we jullie hierover informeren.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wellicht hebben jullie gehoord dat op 25 mei 2018 de AVG, een vernieuwde versie van de privacywet, in werking zal treden. Dit heeft ook voor de COVS gevolgen, daar wij ook met jullie persoonlijke gegevens moeten werken. Het landelijke bestuur zal handige formats verzorgen die de lokale scheidsrechtersverenigingen kunnen gebruiken. Verder zijn wij als organisatie verplicht om jullie persoonlijke informatie vertrouwelijk te verwerken. Jullie kunnen er dan ook op vertrouwen dat wij deze informatie niet aan derden zullen verstrekken.

 

Samenstelling Verenigingsbestuur COVS Nederland (VCN)

Op de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2018 hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden in het landelijke Verenigingsbestuur COVS Nederland. Jos Straver is benoemd als penningmeester en volgt hiermee Thon Harte op. Pieter-Jan Janssen neemt de functie van secretaris over van Hugo Jaspers. Tomy Klein Zieverink (Zuid 2) en Arthur Smits (Zuid 1) treden als districtsafgevaardigde toe tot het VCN. De samenstelling van het VCN is nu als volgt:

– Pol Hinke (voorzitter)

– Pieter-Jan Janssen (secretaris)

– Jos Straver (penningmeester)

– Johan Suurd (afgevaardigde district Noord)

– Frank Sanders (afgevaardigde district Oost)

– Piet Tiggelaar (afgevaardigde district West 1)

– René Kiebert (afgevaardigde district West 2)

– Arthur Smits (afgevaardigde district Zuid 1)

– Tomy Klein Zieverink (afgevaardigde district Zuid 2)

De portefeuilles zullen binnenkort onderling verdeeld worden en we zullen jullie hier dan ook zo spoedig mogelijk over informeren.

 

Overleg met KNVB

Binnenkort zal een afvaardiging van ons bestuur weer in overleg treden met de KNVB. De volgende onderwerpen worden hierbij door de COVS op de agenda gezet:

– Regionale opleidingscentra arbitrage;

– Week van de scheidsrechter;

– Voortgang vernieuwing rapportage en beoordeling;

– Minder contact tussen scheidsrechter en bestuursleden voor en na de wedstrijd door het gebruik van het Mobiele Digitale Wedstrijdformulier (MDWF);

– Opheffen 4e klasse in West 2 en mogelijke consequenties voor de scheidsrechters;

– Planning wedstrijden in Paasweekend in Zuid 2;

– Afstemming KNVB-kalender en COVS-kalender met name voor activiteiten in de zomer- en winterstop,

Eventuele aanvullingen vanuit de verenigingen zijn welkom. Mocht je hiervoor punten hebben geef deze dan door aan het bestuur van je eigen scheidsrechtersvereniging.

 

Gesprek Tweede Kamerlid Lisa Westerveld

Als er geen spoeddebatten of andere dringende zaken tussen komen zullen COVS-voorzitter Pol Hinke en COVS-penningmeester Jos Straver op 20 juni 2018 Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) bezoeken. Zij wil met de COVS van gedachten wisselen over sportiviteit op de voetbalvelden en geweld tegen scheidsrechters.

 

Media

 Ben jij onze vriend al op Facebook? https://www.facebook.com/soccerreferees/

 Volg jij ons al op Twitter? https://twitter.com/scheidsrechters

1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *